Hvad kan vi hjælpe dig med?

Find login oplysninger

Du finder dit brugernavn og din adgangskode på din faktura.

Selvbetjening

På selvbetjeningen kan du få et overblik over dine regninger og vandforbrug. Du har også mulighed for at indberette flytning eller kommunikere direkte med os.

VEDTÆGTER FOR DAUGÅRD VANDVÆRK

Vedtaget den 7. september 2016

§ 1. Selskabet er et andelsselskab med navnet Daugård Vandværk. Selskabets hjemsted er Daugård.

§ 2. Selskabets formål er at forsyne andelshavere og andre forbrugere indenfor vandværkets forsyningsområde, med vand til aktuelle forbrugere i tilfredsstillende omfang og kvalitet. Begrænsninger i vandforsyningen kan iværksættes til sikring af andelshavernes normalforbrug, se pkt. 13. Brandstandere må kun åbnes og anvendes til brandslukning. Undtagelse fra denne regel kræver i hvert enkelt tilfælde skriftlig tilladelse fra vandværkets bestyrelse.

§ 3. Ny andelshaver kan indtræde i selskabet ved at betale den tilslutningsafgift, der er fastsat i selskabets til enhver tid gældende takstblad.

Ved betaling af tilslutningsafgiften tiltræder den nye andelshaver selskabets gældende vedtægter og regulativ.

§ 4. Boringer, pumpestationer samt hovedledninger incl. stophaner, der afsættes en meter inde på andelshavernes ejendom, tilhører selskabet og drives og vedligeholdes af dette på bestyrelsens foranledning. Ingen andelshaver eller forbruger må foretage ændringer, tilslutninger eller rettelser ved nævnte anlæg.

Stikledninger mellem stophane og måler anlægges og vedligeholdes af Daugård Vandværk for ejers regning eller af en autoriseret installatør efter Daugård Vandværks retningslinjer. 

Alle former for indgreb på omtalte vil blive meldt til politiet. Andelshaveren er forpligtet til at betale værkets omkostninger ved genopretningen.

Skulle der opstå fejl og eller afvigelser ved anlægget skal dette omgående meldes til bestyrelsen eller kontakt person, der så foretager det fornødne.

§ 5. Selskabets ansatte eller hvem bestyrelsen måtte befuldmægtige hertil, skal til enhver tid, mod forevisning af behørig legitimation, have adgang, når tilsyn med de til anlægget hørende installationer nødvendiggør dette.

§ 6. Kapital til udvidelser og omlægninger af vandværket fremskaffes ved optagelse af lån i nødvendigt omfang, for hvilke andelshavere hæfter solidarisk og ligeligt. Kreditorer kan først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det viser sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.

§ 7. De til anlæggets drift nødvendige udgifter dækkes af forbrugerne delvis ved faste afgifter og delvis ved forbrugsafgift på måler. Samtlige forbrugere skal have installeret vandmåler i henhold til regulativet.

§ 8. Indbetalinger af vandafgifter, herunder opkrævningsform, a conto rater og betalingsfrist fastsættes af bestyrelsen. Misligholdelse af indbetaling kan medføre lukning. Betaling for genåbning jvf. takstblad.

§ 9. Ved udtræden af selskabet i forbindelse med ejerskifte skal den sælgende andelshaver give selskabet meddelelse om aflæsningstal på vandmåler, navn og opkrævningsadresse på den nye ejer samt opkrævningsadresse på sælger til brug for fremsendelse af slutopgørelse.

Ved første kontingentbetaling tiltræder køber som ny andelshaver i henhold til selskabets vedtægter og regulativ.

§ 10. Selskabet er forpligtet til, efter bedste evne, at opretholde en uforstyrret drift, men forbrugerne må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper ved svigtende vandforsyning, der kan opstå som følge af strømsvigt, eller anden force majeure.

§ 11. Ved salg af byggegrund eller deling af bestående ejendom er den fraskilte del at betragte som en ny ejendom. Det samme gælder ved opdeling af en ejendom i ejer – eller lejerlejligheder.

§ 12. Ændringer, udvidelser, nyinstallationer og reparationer af vandinstallationer, må kun foretages af en autoriseret Vvs-installatør, og derudover er andelshavere forpligtet til og betale ved stikledningers omlægning, hvis de i givet fald ikke etablerer målerbrønd. Ved målerbrønd gælder sidste afsnit i §12 stadig. Medlemmerne er forpligtet til at holde vandinstallationerne i orden, således at unødigt vandspild undgås. Her henvises til vandværkets regulativ.

§ 13. Bestyrelsen afgør, hvornår og i hvilket omfang begrænsninger iværksættes til sikring af andelshavernes normalforbrug. Meddelelse herom offentliggøres i de lokale blade. Kommunal bestyrelsen kan pålægge vandværkets bestyrelse, at indføre begrænsninger. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde jvf. takstblad.

§ 14. Generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling sker ved avertering i lokale blade senest 20 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse på den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det ønskeligt eller når 25% af medlemmerne fremsætter krav herom til bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter at begæringen er fremsat. Dagsorden på den ordinære generalforsamling indeholder følgen:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab med beretning forelægges til godkendelse.
  4. Driftsbudget for indeværende år med forslag til ændring af afgifterne.
  5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
  6. Behandling af indkomne forslag.

En af bestyrelsen antaget revisor reviderer regnskabet og opstiller resultatopgørelse og balance (statsautoriseret/registreret revisor). Dirigenten leder generalforsamlingen. Hver andelshaver har en stemme på generalforsamlingen, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Alle afgørelser på generalforsamlinger træffes ved almindelig stemme flertal, dog skal ændring af selskabets vedtægter vedtages med 2/3 flertal på både en ordinær og en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Under forudsætning af, at indkaldevarsel og bekendtgørelse overholdes, kan den ekstraordinære generalforsamling afholdes samme dag som den ordinære, idet der i så fald mindst skal hengå en halv time mellem afslutningen af den ordinære generalforsamling og åbningen af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 15. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af fem medlemmer, der er på valg med to, henholdsvis tre medlemmer hvert år. Genvalg kan foretages. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen varetager selskabets interesser og anliggender og selskabet er bundet af bestyrelsens handlinger. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 16. Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne ved antagelse af den fornødne tekniske og kontormæssige hjælp. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser og kørsel vedrørende selskabet. Bestyrelsen kan fastsætte honorarer til et eller flere bestyrelsesmedlemmerne i henhold til pålagte opgaver.

§ 17. Selskabet er underkastet de til enhver tid gældende regler i “Lov om vandforsyning”. Nærværende vedtægter er i overensstemmelse med denne lov. Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen i september 2016.

 

Dirigent 

Evald Burgaard Generalforsamlingsprotokollat 22. marts 2017.

Bestyrelsen:

Erik H. Jepsen (formand)

Holger Christensen  (kasserer)

Gunnar Olsen (Næstformand)

Jens Ottesen

Peter Svane Knudsen

MÅSKE NEDENSTÅENDE KUNNE HAVE DIN INTERESSE...